Gürcü Dili ve Edebiyatı

GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2013-2014 öğretim yılında açılan ve ilk yılında öğrenci alımını gerçekleştiren Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü programı Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülmektir.

Bölümün Amacı
Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümünün öğretim amaçları arasında;
Gürcü Dilinin yapısı ve gelişimi, Gürcü edebiyatının dönemleri, şahsiyetleri, eserleri ve özellikleri, Gürcü kültürü konularında evrensel kültürle barışık; yaratıcı düşünce sahibi; çalışma yöntem ve disiplini kazanmış; çözüm üretebilen elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Buna bağlı olarak, Gürcü Dilinin tarihsel süreç içerisinde ortaya konan eserlerinin yayımlanması, metinlerin ses bilgisi, biçim bilgisi, söz varlığı, söz dizimi, anlam ve sanatsal özelliklerinin incelenmesi, verilen edebî eserlerin incelenerek edebiyat tarihi içindeki yerlerinin ortaya konulması, modern metin çözümleme yöntemleri ile edebî eserlerin homo-semiyotik tarzda okunmalarını sağlamak üzere gerekli altyapının oluşturulması ve bunu yapabilecek yetenekte bilim insanlarının yetiştirilmesi yer almaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda;
1.     branş dili olan Gürcüce yanı sıra en az bir yabancı dil daha bilen,
2.     bilgisayar, bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanan,
3.     yüksek öğretimin gerektiği gibi, uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan,
4.     Gürcü edebiyatına ait bir eseri okuyup anlayabilen ve yorumlayabilen,
5.     Gürcü dilinin tarihi seyrini öğrenen, Gürcistan ülke bilgisini, coğrafyasını, demografik yapısını, kültürünü tanıyan,
6.     bilimsel araştırmayı önemseyen ve yapabilen,
7.     öğrendiği bilgileri sentez, tahlil ve karşılaştırmada kullanan,
8.     hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini bilen
öğretmen ve akademisyenlere gereksinim olduğundan, hem nitelikli öğretmen hem de uluslararası saygınlığa sahip bilim adamları yetiştirebilmek için lisans eğitimi verilmesi amaçlanmıştır.

Kuruluş
Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2013-2014 Öğretim Yılında ilk öğrencilerini alan bölüm halihazırda 3 sınıfıyla lisans programını sürdürmektedir. Bölüm ilk mezunlarını 2016-2017 öğretim yılında vermiştir.
Kuruluş aşamasını tamamlamış ve büyümeye devam eden bölümümüz ilerleyen zamanlarda hem öğretim elemanı kadrosu hem de öğrenci sayısını artırarak gelişmeye ve büyümeye devam edecektir.

Kazanılan Derece
4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Gürcü Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesi verilir. Bu diploma ile birlikte mezun olan öğrenci alanında tercümanlık yapabilir; yüksek lisans programına devam edebilir. Ayrıca mezunla, ileride alacakları Pedagojik Formasyon dersleri ile bu alanda öğretmenlik yapmaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi
 Lisans

Öğretim Dili
 Bölümümüzün öğretim dili Türkçe olup, asıl branş dili Gürcüce, bölümümüzde yabancı dil olarak İngilizce de zorunlu ders olarak öğretilmektedir.

Öğrenim/ Çalışma Şekli
 Gündüz/ Tam Zamanlı

Bölüme Kabul Şartları
Lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Gürcü dili ve Edebiyatı bölümü’ne LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Gürcü dili ve Edebiyatı bölümü’ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Ölçme ve Değerlendirme
Gürcü dili ve Edebiyatı bölümünde lisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Ardahan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.
Akademik takvime göre, Güz ve Bahar dönemlerinde 1’er ara sınav ve 1’er final sınav yapılmaktadır. Sınavların tarihleri, öğretim yılının başında Üniversitenin yayımladığı akademik takvime uygun olarak belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Gürcü Dili ve Edebiyatı Programında mevcut olan 8 yarıyıllık (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir. Bu konuda ayrıntılı bilgiler için Ardahan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne bakılabilir.

Yurtiçi ve Uluslararası İşbirliği
ARÜ Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümünün Ahıska Devlet Üniversitesi (Gürcistan), Tiflis Devlet Üniversitesi ve Kutayisi Devlet Üniversitesi (Gürcistan) Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde anlaşmaları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra bölümümüz gerek Kafkasya Üniversiteler Birliğine üye olan üniversitelerin Kartveloji (Gürcü Dili ve Gürcistan bilimi) Bölümleri ile gerekse Gürcü Dili ve Edebiyatı öğretiminin verildiği Türkiye’deki belli başlı üniversiteler ile de temas ve işbirliği halindedir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrencilerimiz;
Programdan mezun olacak öğrenciler; üniversitelerde akademik çalışma yapmak üzere araştırma görevliliği sınavlarına katılabilecek, Dışişleri Bakanlığı, TİKA ve ASAM gibi birtakım stratejik araştırma merkezlerine bağlı bürolarda görev alabilecekleri gibi Ardahan Üniversitesinin Kafkasya Üniversiteler Birliği koordinatörlüğü çerçevesinde gelecekte oluşacak merkez faaliyetlerinde de görev almaları düşünülmektedir. Bu görevi/ görevleri layıkıyla yerine getirebilecek donanımda mezun olacak öğrencilere uygulanan programların başarısı; bölüm ve dekanlık düzeyinde yapılacak toplantılarla da değerlendirilecektir.
Ardahan Üniversitesinin Gürcistan’ın komşusu olması bölgedeki öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarında önemli bir avantajdır. Bölgedeki enerji, ulaşım, gümrük ve diğer ekonomik faaliyetlerde çalıştırılacak eleman istihdamına altyapı hazırlayacaktır.

Üst Derece Programlara Geçiş
Üniversitemizde Gürcü Dili ve Edebiyatı anabilim dalında Yüksek Lisans programı henüz verilmemektedir. Ancak altyapı hazır olduğunda ilerleyen zamanlarda yüksek lisans programının açılması da muhtemeldir.
Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz kabul koşullarını sağladıkları takdirde yurt içinde veya yurtdışında istedikleri bir üniversitede Gürcü Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim alabilirler.

Sunulan Olanaklar
Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü alanında uzman, tecrübeli akademisyenleriyle öğrenciye eğitim veren bir bölümdür. Bölüm bünyesinde Gürcü Dili ve Edebiyatı, Gürcü dilinin öğretimi, Gürcü edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat gibi alanında bilimsel yeterliliklerini Gürcistan ve Türkiye’de ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Program Etkinlikleri

Öğrenci değişim programları
Bölümümüz öğrenciler, Mevlana, Farabi ve Erasmus kapsamında yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle öğrenci değişimi programıyla; ayrıca üniversitemizin KÜNİB kapsamında işbirliği bulunan Gürcistan’daki Ahıska Devlet Üniversitesi, Tiflis Devlet Üniversitesi ve Kutaisi Devlet Üniversitesi gibi üniversitelerde bir yarıyıl/yıl olarak değişim programıyla eğitim-öğretime gönderilmektedir.
 
BÖLÜM TANITIMI

Kafkasya’nın eşiğinde yer alan Ardahan Üniversitesi, bölgenin tarihi, kültürel ve stratejik özelliğine uygun olarak gerçekleştirdiği birçok akademik faaliyet arasında Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü de bulunmaktadır.

ARÜ Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü 2013–2014 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyet göstermekte ve hâlihazırda Lisans düzeyinde eğitim vermeyi sürdürmektedir.

Kafkas dilleri arasında köklü bir geçmişe sahip olan Gürcü dilinin yapısı ve tarihi gelişimi, Gürcü edebiyatının dönemleri, eserleri; Gürcü kültürünün özellikleri gibi konularında bilgi ve beceri kazandırmak, bölümün öğretim amaçlarındandır.

Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümü alanında uzman, tecrübeli akademisyenleriyle öğrenciye eğitim veren bir bölümdür. Bölümde bilimsel yeterliliklerini Gürcistan ve Türkiye’de ispatlamış, anadilleri, eğitim dilleri Gürcüce olan güçlü bir öğretim elemanı kadrosu görev yapmaktadır.

Bölümümüzün öğretim dili Türkçe olup, branş dili Gürcüce yanı sıra İngilizce de zorunlu ders ve Rusça seçmeli ders olarak öğretilmektedir.

Öğrencilerimiz, eğitim süreçleri boyunca, ARÜ’nün üyesi olduğu Kafkasya Üniversiteler Birliği ve Mevlana Değişim Programı çerçevesinde Gürcistan’daki üniversitelerde eğitim alma imkânından yararlanabilmektedir.

Bölümün Lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

İSTİHDAM ALANLARI

Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları aşağıdaki iş imkânlarını bulabilirler:

1) Gürcistan’da faaliyet gösteren enerji sektöründeki Türk şirketleri;

2) Türkiye-Gürcistan sınır kapıları;

3) Sınır illerindeki valiliklerde bölge rehberi, iki ülke arasında yazışma işlerini yürüten memur; tercümanlık;

4) Türkiye’de Kartveloloji (Gürcistan bilgisi) alanında akademik kariyer.

Bölümümüzle ilgili daha ayrıntılı bilgiye üniversite web sayfasında bulunan https://www.ardahan.edu.tr/birim.aspx?id=1002072 adresinden de ulaşılabilir.

არდაჰანის უნივერსიტეტი

ქართული ენისა და ლიტერატურის საგანმანათლებლო პროგრამა

ზოგადი ინფორმაცია

არდაჰანის უნივერსიტეტი მდებარეობს კავკასიის ზღვარზე და რეგიონის ისტორიის, კულტურული და სტრატეგიული ხასიათიდან გამომდინარე უნივერსიტეტის აკადემიურ საქმიანობაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ქართული ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტის არსებობაც.

არდაჰანაის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტთან ქართული ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი დაარსებულია 2013–2014 აკადემიური წლიდან და ამჟამად აგრძელებს საქმიანობას ოთხწლიანი ბაკალავრიატის დონეზე.

პროგრამა მიზნად ისახავს საუნივერსიტეტო აკადემიურ დონეზე ქართული ენის გრამატიკული სტრუქტურისა და ისტორიული განვითარების, ქართული ლიტერატურის ეტაპების, თხზულებების, ქართული კულტურის თავისებურებების თეორიულად შესწავლას, რაც აუცილებელია პროგრამადამთავრებულის კვალიფიკაციით შემდგომი მუშაობისთვის.

საგანმანათლებლო პროგრამა აგრძელებს საქმიანობას კომპეტენტური აკადემიური პერსონალით, რომლებიც აღიარებულნი არიან საქართველოში და თურქეთში როგორც გამოცდილი სპეციალისტები, მეცნიერებები.

პროგრამის საგანმანათლებლო ენა თურქულია, საკვალიფიკაციო ენა კი ქართულია. აგრეთვე კურიკულუმის ჩარჩოშო ინგლისური ენა სავალდებული საგანია და როგორც არჩევითი საგანი ისწავლება რუსულიც.

არადაჰანის უნივერსიტეტი კავკასიის უნივერსიტეტთა ასოციაციისა და მევლანას გაცვლითი პროგრამის აქტიური წევრია და დასახელებულ პროგრამების ფარგლებში სასწავლო პროცესის განმავლობაში სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ განათლება საქართველოს შესაბამის უნივერსიტეტებში.

განყოფილების საბაკალავრო პროგრამაში სტუდენტები ირიცხებიან ცენტრალური განაწილების გამოცდის საფუძველზე, რომლის ორგანიზირებას განახორციელებს ÖSYM (სტუდენტთა არჩევისა და განაწილების ცენტრი).

დასაქმების სფეროები

ქართული ენისა და ლიტერატურის კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ დასაქმდნენ:

1) საქართველოში დასაქმებული თურქულ კომპანიებში

2) თურქეთ საქართველოს სასაზღვრო-საბაჟო სტრუქტურებში

3) ორი ქვეყანას შორის საკონტაქტო ოფისებში, სათარჯიმანო დაწესებულებებში

4) ქართველოლოგიის სამეცნიერო-აკადემიური კარიერაში

ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამის შესახებ უფრო გავრცელებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდშიGENEL BİLGİ
1.1.  Programdan mezun olan öğrenciler Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans diploması alacaklardır.
1.2.  Programdan mezun olacak öğrenciler; üniversitelerde akademik çalışma yapmak üzere araştırma görevliliği sınavlarına katılabilecek, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA ve ASAM gibi birtakım stratejik araştırma merkezlerine bağlı bürolarda görev alabilecekleri gibi Ardahan Üniversitesinin Kafkasya Üniversiteler Birliği koordinatörlüğü çerçevesinde gelecekte oluşacak merkez faaliyetlerinde de görev almaları düşünülmektedir.
1.3.  Öğrencilerin programdan mezun olabilmek için 182 kredilik ve 240 ECTS’lik teorik ve uygulamalı dersleri başarmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz Kafkasya Üniversiteler Birliği üyesi olan Gürcistandaki Ahıska (Akhaltsikhe), Ahılkelek (Akhalkalaki), Kutaisi, Batumi, Tiflis Devlet, Sokhumi, İlia Üniversitesi gibi üniversitelerde staj ve diğer çalışmalardan yararlanabileceklerdir.  
1.4.  Kafkasya Üniversiteler Birliği üyesi olan Gürcistan’daki Üniversiteler ile staj vb. çalışmalar için destek olacaklardır.
1.5.  Öğrencilerin alması gerek zorunlu ve seçmeli derslerin tablosu Ek-1’de sunulmuştur. (8 dönemlik Müfredat)
1.6.  Çift Anadal Programı (ÇAP) kapsamında eğitim için düşünülen Müfredat da EK-1’de yer almaktadır.
1.7.  Programda yer alan tüm derslere ilişkin ders kitabı ve yardımcı materyallere ilişkin liste Ek-1’de sunulmuştur.
1.8.  Programda ileri dönemlerde gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra İkinci Öğretim açılması da düşünülmektedir.
2. AKADEMİK ALTYAPI

  1. Önerilen programda ders verecek öğretim elemanları ve Hizmet Sözleşmeleri Ek-2’(Tablo-2a ve Ek2b)de sunulmuştur.

3. FİZİKİ ALTYAPI

  1. Halihazırda Üniversitenin Çamlıçatak Kampüsünde (bölümün de faaliyetine devam ettiği) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi binasında her biri 110 m2 54 adet derslik bulunmaktadır.

  2. Bütün sınıflarda projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Sınıflar 90-100 kişilik kapasitelere sahiptir,

  3. Fakültemizde 2 adet ortak kullanıma ait bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet dil laboratuvarı,  4 adet konferans salonu, 1 Amfi salonu bulunmaktadır.

  4. Bilgisayar Laboratuvarları 40-50 öğrenci kapasiteli olup yaklaşık 110 m2’dir.

  5. 700 mKütüphane bulunmaktadır.

  6. 1 adet Sağlık Merkezi bulunmaktadır.

  7. Fakültemizde bir adet 500 mkantin bir adet yemekhane ve fakültemiz binasının yanında bir adet kapalı spor salonu bulunmaktadır.

Bölüm Dosyaları
Ek 1c - (ders içerikleri)
Ek-2 -( Öğretim Elemanları Listesi)
8 Dönemlik Ders Müfredatı
8 Dönemlik Ders Müfredatı (İngilizce)