Sosyoloji

BÖLÜM TANITIMI
Sosyoloji, bireyler, gruplar ve toplumların toplumsal yaşamlarını bütün yönleriyle inceleyen temel sosyal bilimdir. Toplumsal yaşam, bireylerin sergilediği her türlü amaçlı eylem ve diğer birey ve gruplarla kurdukları ilişkileri kapsar. Bu eylem ve ilişkilerin geçmişten bugüne, bir grup veya toplumdan diğerine almış olduğu biçimlerin, geçirmiş oldukları değişim ve dönüşümlerin anlaşılması ve açıklanması; bireyler, toplumsal kategoriler, gruplar ve genelde toplumlar açısından doğurduğu sonuçların yorumlanması ve eleştirilmesi sosyolojik çabanın merkezinde yer alır. Sosyoloji bu çaba içerisinde makro ve mikro tüm toplumsal meselelerle ilgilenir. Bölümümüz sosyolojinin bu çabasına nitelikli eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sosyoloji Bölümü Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bölüm hocalarımız hem Sosyoloji Bölüm öğrencilerimize dersler vermekte hem de hali hazırda fakülteler ve meslek yüksek okullarının farklı bölümlerinde, sosyal bilimler ile ilgili uzman oldukları alan derslerini, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde yürütmekte ve akademik çalışmalarını devam ettirmektedirler.
 
BÖLÜMÜN AMACI
Sosyoloji toplumsal yaşamın farklı boyutlarını (gruplar, kesimler, kurumlar) birbirleriyle ilişkilendirerek ele alan bir bilim dalıdır. Sosyolojinin ekonomi bilimi, psikoloji, antropoloji, hukuk, felsefe, yönetim bilimi, siyaset bilimi, iletişim bilimi, tarih, sanat ve edebiyat disiplinleriyle yakın ilişkileri vardır. Lisans eğitiminin ilk yıllarında yakın disiplinleri tanımaları amacıyla sosyoloji öğrencisine, felsefe, antropoloji ve psikoloji alanlarında dersler verilmektedir. Sonraki yıllarda ise sosyolojinin belirli alt alanlarıyla ilgili derslerde sosyolojik bilgi ve deneyimi geliştirebilme imkânı sunulmaktadır. Sosyoloji öğrencisinin sosyolojik bilgi birikimine sahip olmasının yanında, yorumlama ve eleştirel düşünme kabiliyetini geliştirmesi de beklenmektedir. 
Çağdaş ilkeler ışığında, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda görev alacak nitelikli bireyler yetiştirmek, öncelikli hedefimizdir. Bu bağlamda, bölümümüzün temel hedefi, öğrencilerimizin toplumu anlama ve yorumlama kapasitelerini arttırmak; insani, kültürel ve toplumsal olayları derinlemesine kavrama ve analiz etme yeteneklerini geliştirerek; insani, kültürel ve toplumsal konularda söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Amacımız, sadece insani, kültürel ve toplumsal olayları vurgulayan değil, bunun yanında insan merkezli kültür bilimlerine duyarlı, toplumsal dokuya hakim olarak bu olayları bilimsel açıdan değerlendirerek sorgulayan, analiz eden, yorumlayan ve çözüm üretebilen nitelikli bireyler yetiştirebilmektir.
Sosyoloji toplumsal yaşamın farklı boyutlarını (gruplar, kesimler, kurumlar) birbirleriyle ilişkilendirerek ele alan bir bilim dalıdır. Sosyolojinin ekonomi bilimi, psikoloji, antropoloji, hukuk, felsefe, yönetim bilimi, siyaset bilimi, iletişim bilimi, tarih, sanat ve edebiyat disiplinleriyle yakın ilişkileri vardır. Lisans eğitiminin ilk yıllarında yakın disiplinleri tanımaları amacıyla sosyoloji öğrencisine, felsefe, antropoloji ve psikoloji alanlarında dersler verilmektedir. Sonraki yıllarda ise sosyolojinin belirli alt alanlarıyla ilgili derslerde sosyolojik bilgi ve deneyimi geliştirebilme imkânı sunulmaktadır. Sosyoloji öğrencisinin sosyolojik bilgi birikimine sahip olmasının yanında, yorumlama ve eleştirel düşünme kabiliyetini geliştirmesi de beklenmektedir.
Çağdaş ilkeler ışığında, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda görev alacak nitelikli bireyler yetiştirmek, öncelikli hedefimizdir. Bu bağlamda, bölümümüzün temel hedefi, öğrencilerimizin toplumu anlama ve yorumlama kapasitelerini arttırmak; insani, kültürel ve toplumsal olayları derinlemesine kavrama ve analiz etme yeteneklerini geliştirerek; insani, kültürel ve toplumsal konularda söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Amacımız, sadece insani, kültürel ve toplumsal olayları vurgulayan değil, bunun yanında insan merkezli kültür bilimlerine duyarlı, toplumsal dokuya hakim olarak bu olayları bilimsel açıdan değerlendirerek sorgulayan, analiz eden, yorumlayan ve çözüm üretebilen nitelikli bireyler yetiştirebilmektir.